Zespół ds. Podwórek Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

  • A- A A+

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z dnia 28 września 2011 r. Nr 204, poz. 1195 .

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy – www.bip.gznk.pl,
  • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych,  m.in. na tablicach ogłoszeń GZNK i tablicach Urzędu Miejskiego w Gdańsku)
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, wymaga zachowania następujących warunków:

  • poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
  • udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • informowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
  • zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych ( np.ochrona danych osobowych, tajemnica skarbowa).

Ponadto prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. nie ponosi odpowiedzialności za (zgodnie z art. 23a ust. 2 pkt 2. ustawy):

  1. przetworzenie informacji przez podmioty trzecie,
  2. ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek. Wysokość tej opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku decyzji odmownej dotyczącej przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji. 

Załączniki
pdf Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
pobierz
55,25 KB
Nazwa pliku: Wniosek_o_ponowne_wykorzystanie_informacji_publicznej.pdf
Wersja: 1
Data wytworzenia: 2015-09-13
Data publikacji: 2015-09-13 13:50
Autor: Wojciech Borkowski ( GZNK )
Publikujący: Wojciech Borkowski (Dział Prawno Organizacyjny)

Metryka

Publikacja:
Wytworzył: Wojciech Borkowski
Data wytworzenia: 2015-09-12
Opublikował: Wojciech Borkowski (Dział Prawno-Organizacyjny)
Data publikacji: 2015-09-12 13:55