Zespół ds. Podwórek Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

Program "Wspólne podwórko"

 • A- A A+

Cykliczny program konkursowy “Wspólne podwórko” dla wszystkich podwórek w Gdańsku.

Do programu można przystąpić do dnia 31.03.2018 r., składając wymagane dokumenty.

GZNK pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska wdrożył od 2014 roku program “Wspólne podwórko”, którego zadaniem jest dofinasowanie działań obywatelskich ukierunkowanych na dbałość o środowisko mieszkaniowe. Maksymalna kwota dofinansowania do zagospodarowania, remontu podwórka to 75 000 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie tytułu prawnego do terenu (dzierżawa), opracowanie projektu zagospodarowania, kosztorysu wraz z przedmiarem prac, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz otrzymanie wszystkich niezbędnych pozwoleń wynikających z przepisów budowlanych.


Jaki jest cel programu?

Celem jest "jest wspieranie działań obywatelskich na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania, a także animowanie budowy kapitału społecznego poprzez wspólne projektowanie, realizowanie i przejmowanie odpowiedzialności za przestrzeń sąsiedzką".


Co to oznacza w praktyce?

Miasto Gdańsk we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi nieustannie dąży do przekazywania terenów przyległych tym, którzy z nich faktycznie korzystają, czyli najbliższym mieszkańcom. To właśnie mieszkańcy decydują o zagospodarowaniu terenu – czy będzie to teren rekreacyjny, miejsce do zabawy dzieci, czy plac postojowy dla samochodów. Zadaniem Programu jest pomoc w realizacji tych zamierzeń. Pomoc ta może przybierać formę porad, mediacji, organizacji, a także wsparcia finansowego.

Program kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych oraz współwłaścicieli nieruchomości, którzy dzierżawią lub współdzierżawią podwórko i chcą je zagospodarować.


Warunki uczestnictwa:

 1. Współdzierżawa lub dzierżawa podwórka
 2. Wniosek zgłoszeniowy wraz z załączoną prawomocną uchwałą wspólnoty mieszkaniowej lub właścicieli o przystąpieniu do programu Wspólne Podwórko. W przypadku współdzierżawy wniosek i uchwały złożyć muszą wszyscy współdzierżawcy – wzór wniosków, uchwał i innych dokumentów znajdą Państwo w sekcji dokumenty do pobrania.
 3. Wkład własny wnioskodawców:
  • projekt zagospodarowania wraz z wymaganymi prawem zgłoszeniami, pozwoleniami, odstępstwami etc.,
  • profesjonalny kosztorys wraz z przedmiarem robót,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wykonana przez osobę legitymującą się stosownymi uprawnieniami
 4. Maksymalna wysokość wsparcia realizacyjnego może wynieść 75.000 zł wartości brutto projektowanego zagospodarowania zaplecza podwórzowego. Projekt zagospodarowania można podzielić na etapy realizacyjne.
 5. W ramach realizacji projektu wykonane mogą być prawie wszystkie elementy zagospodarowania terenu - wyłączeniu podlegają: złożone, wielofunkcyjne lub elektryczne urządzenia zabawowe, posągi, wodotryski, zbiorniki wodne i elementy kultu religijnego.

Wnioski dzierżawców wraz z załączoną dokumentacją będą podlegały ocenie Komisji, która w ciągu miesiąca od dnia zamknięcia terminu składania wniosków ogłosi listę podwórek wybranych do realizacji. Następnie Zespół ds. Podwórek GZNK przygotuje i ogłosi zamówienie publiczne, wyłoni wykonawcę robót, który pod nadzorem przedstawicieli: GZNK i wnioskodawców wykona zaprojektowaną rewaloryzację.